SUUR-SAVON AJOKOIRAMIEHET RY SÄÄNNÖT

Yleisiä määräyksiä

1§ Yhdistyksen nimi on Suur-Savon Ajokoiramiehet ry ja sen kotipaikka on Mikkelin kaupunki.

2§ Yhdistyksen toiminta-alue on Suur-Savon kennelpiiri. Yhdistys on Suomen Kennelliitto-Finska
Kennelklubben ry:n, Suomen Ajokoirajärjestö-Finska Stövarklubben ry:n ja Suur-Savon Kennelpiiri ry:n jäsen.

3§ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää suomenajokoirien jalostamista ja kasvattamista ja niiden
metsästysominaisuuksien ja rotumääritelmän mukaisen ulkomuodon kehittämistä jäsentensä keskuudessa.

4§ Yhdistys toteuttaa päämääriään Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:n sääntöjen ja ohjeiden
sekä Suomen Ajokoirajärjestö-Finska Stövarklubben ry:n ohjesäännön puitteissa mm tarkkailemalla
suomenajokoirien jalostustyötä sekä antamalla siitosneuvontaa jäsenilleen, kehittämällä ja valvomalla
ajokoetoimintaa ja suomenajokoirien ulkomuodon neuvontaa, järjestämällä ajokokeiden tuomarikursseja ja
neuvottelutilaisuuksia sekä kokeita ja koiranäyttelyitä, ei kuitenkaan myyntinäyttelyitä.

Jäsenyys:

5§ Yhdistyksen johtokunta voi hyväksyä vuosijäseneksi Suur-Savon Kennelpiirin alaisen jäsenseuran jäsenen
tai toimialueellaan asuvan yksityisen suomenajokoira-asiaa harrastavan henkilön. Johtokunnan
ehdotuksesta vuosikokous voi kutsua kunniajäseneksi ansioituneita henkilöitä. Kunnia- ja vapaajäsenien
saavutetut etuoikeudet säilyvät.

6§ Jäsen voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti
yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

7§ Johtokunta voi erottaa jäsenen, jos hän on toiminut vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai sääntöjä,
rikkonut hyviä tapoja tai lain määräyksiä tai laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorituksen tilivuoden loppuun
mennessä. Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole mitään oikeutta yhdistyksen
omaisuuteen.

8§ Tilivuosi alkaa tammikuun ensimmäisenä päivänä ja päättyy joulukuun viimeisenä päivänä. Tilit
päätetään kalenterivuosittain ja ne on toimitettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen
vuosikokousta, ja tilintarkastajien on toimitettava tilikertomus johtokunnalle vähintään viikkoa ennen
vuosikokousta.

9§ Vuosijäsen suorittaa jäsenmaksuna vuosittain summan, jonka vuosikokous on kulloinkin määrännyt.
Kuitti suoritetusta jäsenmaksusta on jäsen- ja äänestyskortti. Kunnia- ja vapaajäsenet eivät suorita
jäsenmaksua.

Hallitus

10§ Yhdistyksen hallituksena on johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja kaksitoista 12 muuta jäsentä.
Vuosikokous valitsee vuosittain puheenjohtajan. Johtokunnan muista jäsenistä neljä 4 jäsentä on vuosittain
erovuorossa, ensin arvalla ja myöhemmin vuoron mukaan. Johtokunnan muiden jäsenten toimikausi on
kolme 3 vuotta. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voivat
olla johtokunnan ulkopuolelta. Ellei yhdistyksen kokous toisin päätä, on johtokunnan jäseneksi valittava
henkilö, joka on Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:n ja Suomen Ajokoirajärjestö-Finska
Stövarklubben ry:n jäsen. Johtokunta voi nimetä tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat, jotka toimivat
johtokunnan alaisina ja valvonnassa.

11§ Johtokunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään kuuden 6
jäsenen läsnä ollessa.

12§ Johtokunnan tehtäviin kuuluu
-panna täytäntöön vuosikokouksen sääntöihin perustuvat päätökset
-edustaa yhdistystä oikeus- ja muissa virastoissa
-toteuttaa yhdistyksen tarkoitusperiä sen toimialueella
-ottaa ja erottaa toimihenkilöt
-antaa vuosittain päättää ja tarkastaa tilit ja laatia vuosikertomus
-hoitaa kaikki juoksevat asiat

13§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä
sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Kokoukset

14§ Vuosikokouksessa, joka pidetään viimeistään maaliskuun loppuun mennessä, käsitellään seuraavat
asiat

1 Valitaan kokouksen puheenjohtaja

2 Valitaan kokouksen sihteeri

3 Todetaan kokouksen laillisuus

4 Valitaan kaksi 2 pöytäkirjantarkastajaa

5 Valitaan kaksi 2 ääntenlaskijaa

6 Hyväksytään työjärjestys

7 Esitetään vuosikertomus

8 Esitetään tilit, toiminnantarkastajien lausunto ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

9 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille

10 Vahvistetaan toimintasuunnitelma

11 Vahvistetaan jäsenmaksu seuraavalle vuodelle

12 Päätetään maksettavat palkkiot

13 Vahvistetaan tulo- ja menoarvio

14 Valitaan puheenjohtaja ja johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle sääntöjen 10 § mukaan

15 Valitaan 2 toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet

16 Valitaan yhdistyksen edustajat eri yhdistysten kokouksiin

17 Käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat

18 Käsitellään muut jäsenten esittämät yhdistystä koskevat asiat, jotka tulee olla kirjallisesti esitettynä
johtokunnalle viimeistään 14 päivää ennen vuosikokousta

19 Tämän jälkeen, jos kokous niin haluaa, käsitellään jäsenten kokouksessa esittämiä asioita, joista voidaan
keskustella, mutta ei päättää.

15§ Ylimääräinen kokous pidetään milloin johtokunta katsoo sen aiheelliseksi tai milloin vähintään 1/10
yhdistyksen jäsenmäärästä sitä kirjallisella anomuksella jonkun asian vuoksi johtokunnalta vaatii.

16§ Kutsu kokouksiin toimitetaan ilmoittamalla 7 päivää ennen paikkakunnan sanomalehdessä tai jokaiselle
jäsenelle kirjallisesti lähetetyllä kokouskutsulla.

17§ Asiat ratkaistaan yhdistyksen kokouksissa yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi 19 ja 20 pykälissä
mainituissa tapauksissa, ja avoimella äänestyksellä mikäli 1/10 läsnä olevista ei vaadi lippuäänestystä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja lippuäänestyksessä arpa, ja muissa asioissa puheenjohtajan
kannattama mielipide. Kokouksissa saa jäsen edustaa valtakirjalla poissaolevia jäseniä.

18§ Yhdistyksellä on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä
yhdistys voi lahjoituksilla tukea kenneltoimintaa. Yhdistys voi hallita ja omistaa toimintaansa varten
tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, kuten kiinteistöjä.

19§ Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen kokouksissa jos ¾ kokouksessa annetuista
äänistä muutosehdotusta kannattaa.

Yhdistyksen purkaminen

20§ Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa, vähintään 2 kahden kuukauden väliajalla
pidettävässä yhdistyksen kokouksissa, joista toinen on vuosikokous. Kummassakin kokouksessa on
vähintään ¾ annetuista äänistä kannatettava purkuehdotusta.

21§Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen jäljelle jääneet varat ja omaisuus viimeisen kokouksen
tekemän päätöksen perusteella Suur-Savon Kennelpiiri ry:lle tai piirin alueella toimivalle rekisteröidylle
seuralle, joka harrastaa ajokoiratyötä.

22§ Kaikissa muissa kohdissa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

Powered by Aava 3