TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä

Suur-Savon Ajokoiramiehet ry
Pajulantie 107, 51450 Pajulankylä

Sähköposti: auli.haapiainen-liikanen@ese.fi Puhelin 040 558 4565

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jäsensihteeri. Auli Haapiainen-Liikanen, Pajulantie 107, 51450 Pajulankylä

Rekisterin nimi

Suur-Savon Ajokoiramiehet ry jäsenrekisteri sekä palkintotuomarirekisteri

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia vapaaehtoisesti henkilöltä saatuja henkilötietoja.

-nimi ja vakituinen osoite sekä puhelinnumero ja sähköpostiosoite

-henkilön suostumuksella kerätty tieto palkintotuomaripätevyydestä

-mahdollinen syntymäpäivä sekä jäseneksi liittymisen päivämäärä

Rekisterissä olevien tietojen julkisuus tai salassa pidettävyys

Henkilö- ja muita tietoja käsitellään ja luovutetaan vain lainmukaisiin käyttötarkoituksiin, joista säädetään tarkemmin henkilötietolaissa (523/1999).

Rekisterissä olevien tietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin pito perustuu

– henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 5 kohtaan asiakassuhteeseen perustuen sekä yhdistyslakiin jäsenrekisterin osalta.

Rekisterissä olevien tietojen käsittelyn tarkoituksena on tarjota yhdistyksen jäsenelle yhdistyksen palveluja ja etuja sekä hoitaa jäsenmaksujen laskutusta.

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä niin pitkään kuin henkilö on yhdistyksen jäsen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan säännönmukaisesti henkilöltä itseltään erilaisilla menetelmillä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Henkilöllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön kirjallisesti kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 2. mainittuun rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterissä olevia tietoja ovat oikeutettuja käsittelemään vain Suur-Savon Ajokoiramiesten jäsensihteeri ja rahastonhoitaja. Lisäksi henkilön yhteystietoja on oikeus käsitellä henkilöillä, jotka toimivat kyseisiä tehtäviä suorittaessaan virkavastuulla tai henkilön antamalla suostumuksella.

Jäsenrekisteri sekä palkintotuomarirekisteri toimii ympäristössä, joka on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla. Palveluun ei voida ottaa yhteyttä verkkoyhteydellä. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain palveluntarjoajan nimetyt henkilöt.

Jäsenrekisterin perusteella voidaan julkaista jäsenen nimi, osoite ja puhelinnumero vain jäsenille postitettavassa jäsenjulkaisussa mikäli niiden julkaisuun on saatu henkilön henkilökohtainen suostumus joko kirjallisesti tai tunnistettavalla sähköpostilla.

Palkintotuomarirekisteri toimii julkisessa yhdistyksen virallisessa kotisivuympäristössä ja siinä julkaistaan palkintotuomaripätevyys, henkilön nimi, kotipaikkakunta ja puhelinnumero mikäli niiden julkaisuun on saatu henkilön henkilökohtainen suostumus joko kirjallisesti tai tunnistettavalla sähköpostilla.

Manuaalinen aineisto

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

16.5.2018 

Powered by Aava 3